Borma Wachs Dánský olej na dřevo bezbarvý

623,00 Kč
Vč. DPH
velikost balení
Počet
prodejna ( Antik ), skladem

DECKING OIL je směs přírodních olejů a je speciálně určený zejména pro úpravu dřevěných prvků v exteriéru. Jeho jedinečná formulace vyživuje a chrání dřevo a vyzdvihuje jeho přirozený vzhled. Použité pryskyřice výrazně zvyšují životnost a přirozenou ochranu dřeva. Výsledný nátěr poskytuje vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a výrazně tak eliminuje problém šednutí dřeva.

Dánský olej je směs přírodních olejů a je velmi vhodný zejména pro úpravu dřevěných prvků v exteriéru. Jeho jedinečná formulace vyživuje a chrání dřevo a vyzdvihuje jeho přirozený vzhled. Použité pryskyřice výrazně zvyšují životnost a přirozenou ochranu dřeva. Výsledný nátěr poskytuje vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a výrazně tak eliminuje problém šednutí dřeva, které zůstává velmi dlouho přirozené. Dánský olej je velmi vhodný pro dřevěné obložení fasád, pochůzné dřevěné terasy, pergoly, nátěry srubů, dřevěnic a roubenek apod. Při prvním nátěru dřeva se doporučuje Dánský olej zředit až do výše 100% výrobkem SOLVOIL 04.

Spotřeba:  10 - 16 m²/Lt

Upozornění: U exotických nebo velmi zbarvených dřev je možné zpomalení nebo zabránění sušení. Proto se doporučuje vyzkoušet na malém kousku tohoto dřeva funkčnost produktu!

Způsob použití: Na podklad, který je předem přebroušený, očištěný a odmaštěný se aplikuje rovnoměrně štětcem nebo hadříkem. Odstranit případné přebytky materiálu, před dalším postupem nechat 6-8 hodin zaschnout. Pokud je to třeba povrch přebrousit 220/240 brusným papírem. Pro nátěr dřeva v exteriéru se doporučují alespoň 3 nátěry DECKING OILu. Celkové zaschnutí po 24 hodinách. Dánský olej lze ředit (ředidlo SOLVOIL 04) v poměru až 1:1. Vyšší naředění zlepšuje penetrační schopnost oleje do dřeva.

Technické parametry: Vzhled olejová kapalina - Zápach charakteristický - Rozpustnost ve vodě nerozpustný - Měrná hmotnost 0,85 Kg/l - Bod varu > 40 °C - Bod vzplanutí > 23 °C - Teplota vznícení > 340 °C - Destilační interval 155 - 185 °C - Ředění SOLVOIL 04, SOLVOIL PLUS - Klasifikace podle 2004/42/EU hodnota VOC (2010): max. do 700 g/l

Aplikace: Štětec, hadřík

Teplota při aplik.: +5 °C až + 25 °C

Rel. vlhkost: max. 80%

Způsob dodávky: Kovové obaly 500 ml; 1 Lt; 5 Lt; 15 Lt; 20 Lt

Skladování: Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení na chladném a dobře větraném místě max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Při používání tohoto přípravku nekuřte.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy: R10 Hořlavý. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S43 V případě požáru CO2, pěnový nebo práškový hasicí přístroj. Nikdy nepoužívat vodu. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Likvidace obalů: Zbytky produktu je třeba považovat za speciální nebezpečný odpad. Likvidace musí být provedena prostřednictvím autorizovaného nakládání s odpady, v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Kód odpadu 080111 * Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. N nebezpečný odpad. Obaly: 15 01 04* Kovové obaly

Nový produkt

6 dalších produktů ve stejné kategorii:

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Use your own text.